66/366: I samband med årsdagen av att Margta fick besked från Hovrätten, den 6 mars 1799, om att hennes dödsstraff skulle verkställas, genomfördes den 7 mars 2020 Yllestrumpebans-manifestet, en  performance till Margtas minne.

Sveahovrätt hade inte kunnat se några förmildrande omständigheter utan fastställde dödsstraffet, Margta skulle halshuggas och brännas på bål. I och med detta besked förflyttades Margta från det mer allmänna häktesrummet till beredelserummet, den så kallade dödsarresten, där hon fick sitta i enskildhet fram till avrättningsdagen. Här bereddes hon inför döden och fick besök av Slottspredikanten med jämna mellanrum. Men det fanns en möjlighet att försöka undgå dödsstraffet. Hon kunde skriva en nådeansökan till högsta domstolen i Stockholm. Än fanns hopp om att Margta skulle få behålla livet. Hon skrev sin nådeansökan från dödsarresten ”Stormägtigste allernådigste konung. ….” och fick sedan vänta på besked.Inledningen av Margtas nådeansökan: ”Det den usdligaste warelse i menskligheten af mitt kön, wågar, fast ej utan bäfwan och…”

I 66 dagar vistades Margta i beredelserummet i väntan på besked innan hon den 11 maj 1799 fick svar på sin nådeansökan ”om förskoning från det henne för barnamord ådömda dödsstraffet”. Svaret var avslag och hoppet om att få behålla livet var ute, härmed fick hon fortsätta sin vistelse i beredelserummet och sin beredning inför döden.

Performance-manuset justerades något utefter Margtas situation vid denna tid. Exempelvis lades en scen till med text utifrån nådeansökan: ”… med ångerfullaste bedrövat hjärta, över en, i sinnesförvirring begången synd och handaverkan uppå mitt eget späda foster vid födslostunden…….. Min blott 21 åriga ungdom… medför kärlek till lifwet ehuru uselt det ock blifwa kan… at med en djup suck, allerunderdånigst anropa – Eder kongl. maijt om en Stråle af nåd till mitt livs bibehållande… det at dödsstraffet med allernådigsta mildhet förbytas…din allerunderdånigste och troskyldigste men olyckligaste undersåte – Margareta Carlsdotter Björk.”

 Flera olika källor har varit inspiration till performance, förutom nådeansökan har tingsprotokoll, kyrkböcker och fångrullor använts. I fångrullorna på Gävle Slottshäkte har följande information hämtas från tiden då Margta satt där, januari – juni 1799: ”Margta 1799: 6 mars ankom höglof. kongl. Hofrättens utslag över Margta Carlsdotter varigenom hon blivit dömd at halshuggas och båle brännas. I anledning heraf hon uti beredelserummet blivit insatt att beredas av Slottspredikanten men har i underdånighet sökt NÅD. 11 maj ankom Kongl. Maijts nådigaste utslag som afslår hennes underdånigst ansökning om förskoning från dödsstraffets undergående. Efter undergången skriftelig beredelse till döden, den 26 juni Halshuggas och i båle bränd.”

Scen ur performance där trådar tvinnas (till yllestrumpeband). Annorlunda från förra performancen i Delsbo var att skillingtryckssången nu framfördes av Annastina a capella. Efter performance fördes samtal om makt o maktlöshet och de som ville testade att fläta band.

I foajén en liten utställning med de 9 band som hitintills blivit klara, tillsammans med sina texter:

  1. #detkundevaritjag
  2. #dennyalagen1918gavmaktochhjälptillupprättelse
  3. #stadensanonymitetdärladesminmorfarsmorpåentrapp
  4. #allaärlikamycketvärdaävenduochjag
  5. #motheroftwolivingchildren
  6. #densomärväldigtstarkmåsteocksåvaraväldigtsnäll
  7. #dethadevaritjag
  8. #densomvetmedsigattdenharmaktharmöjlighetattagerahjältemodigtinförsinamedmänniskor
  9. #värnaomaborträtten